Doç. Dr. Yaşar Bozkurt

Testis Kanseri ve Tedavisi

Testis tümörlerinde risk faktörleri nelerdir ?

            İnmemiş testis

            hipospadias

            Spermatogenezin azalması veya infertilite

            Testis tümörü aile öyküsü,(kardeş/baba)

            Karşı tarafta testis tümörü varlığı.

Testis Tümörlü hastalar hangi şikayetlerle başvurur ?

            Torbalarda ve yumurtada ağrısız kitle: Aksi ispatlanıncaya kadar malign kabul edilir.

            Ağrı (% 20-27 hastada eşlik edebilir)

            Jinekomasti  7% (seminom dışı tümörlerde daha daha sık görülür)

            Bel ve flank ağrı  %11 (eğer tümör bu bölgelere yayılmışsa ağrı olabilir)

            Orşit (%10 hastada olaya testis iltihabı eşlik edebilir )

Testis tümörlerinin tanısı nasıl konur ?

            Testis kanserinde tanı genellikle fizik muayene ile konur. Genel olarak ağrısız, tek taraflı             skrotum içi kitle ile karşımıza çıkar. Testiste bir kitle şüphesi varsa aksi ispat edilinceye kadar bu malign bir hastalık olarak ele alınır. Hastaların %20-30’unda kitle dışında ağrı da            vardır. Ağrı %10 olguda tümör içine kanama veya sekonder gelişen iltihaba bağlı olabilir.

            Skrotal US (%99): Tanı koymada duyarlılığı hemen hemen % 100’dür ve kitlenin testisin                kendisinden mi, yoksa testis dışından mı kaynaklandığının belirlenmesinde önemli rolü vardır.

            Serum tümör belirleyicileri: Prognostik olarak önem taşırlar ve tanı ve evrelemede rol             alırlar.

                        AFP, B-HCG, LDH

Testis tümörleri hangi hastalıklarla karışabilir ?

                Epididimoorşit, Hidrosel, Testis torsiyonu, Spermatosel, Hematosel, İnguinal herni,        Hamatom, Epidermoid kist

Testis tümörlerinin tedavisi nasıl yapılır ?

            Fizik muayene, ultrason ve tümör belirteçleri yapıldıktan sonra, eğer tümör şüphesi güçlü ise             tümörün olduğu testisi almak gerekir. Testis inguinal orşiektomi denilen, kasık üzerinden             yapılacak cerrahi operasyonla çıkarılır. Çıkan testis dokusu patolojıye gönderilir. Patolojı             sonucuna göre hastalık evrelendirilir. Bunun için akciğer tomografisi, tüm batın BT/ MR, tümör belirteçlerine bakılır. Hastalık evrelendirilir ve ona göre ek tedavi planlanır.

Testis tümörlerinde evreleme nasıl yapılır ?

                Evreleme uygun tedavinin planlanması ve prognoz hakkında bilgi edinilmesi yönünden çok önemlidir. “Günümüzde önerilen evreleme  sistemi TNM sistemidir. Saptanabilir bir hastalık olmasa da orşiektomi sonrasında serum tümör belirleyicilerinin yüksek seyretmesi metastaz veya rezidü             hastalığı akla getirmelidir. Tümör belirleyicilerinin orşiektomi sonrasında normal düzeye inmiş             olması da tümör metastazının olmadığını göstermemektedir. Lenf nodlarının incelenmesi en iyi olarak bilgisayarlı tomografi (BT) ile yapılır. BT’nin lenf nodu tutulumunu göstermedeki duyarlılığı % 70-80 ‘dir. Manyetik rezonans görüntüleme (MR) yönteminin bu aşamada BT ‘den üstünlüğü yoktur. Akciğer grafisi önemli metastaz yeri olan akciğerlerin değerlendirilmesinde kullanılır. Ancak torakal BT akciğer ve mediastinal lenflerin incelenmesinde en duyarlı             yöntemdir. Testis       kanserlerinde evrelemede florodeoksiglukoz-pozitron emisyon tomografisi (FDG-PET) kullanımını destekliyecek yeterli kanıt yoktur. Beyin ya da spinal BT ise metastaz  şüphesi varsa yapılmalıdır.

Klinik Evrelendirme

            Evre I:Tümör Testis İçinde Sınırlı

            Evre II A: Karın içinde < 2cm Lenf Nodülü olması

            Evre II B: Karın içinde > 2cm , < 5 cm lenf Nodülü olması

            Evre II C: Karın içinde > 5 cm Lenf Nodülü olması

            Evre III: Supraklavikular veya Mediyastinal lenf  bezi tutulumu olması

            Evre IV: Başka Organ tutulumunun olması

Cerrahi tedavi: İleri veya yüksek riskli kanserli erkeklerde, retroperitoneal lenf nodülü diseksiyonu (RPLND) önerilebilir.

Kemoterapi : Testis dışına yayılmış kanserli hücreleri tedavi etmek için kemoterapi ilaçları uygulanabilir.

Radyasyon Tedavisi: Bazı testis kanserli hastalarda radyoterapi yapılabilinir. Ayrıca, metastazları bulunan veya cerrahi için uygun olmayan kimi hastalarda da radyoterapi kemoterapi ile kullanılabilir.

RPLND: Kemoterapi sonrası karın içi tümörü sebat eden testis tümörünün laparoskopik yöntemle çıkarılması